سیدبدرالدین رضازاده مظلوم

نایب رییس اول و عضو هیات مدیره

تحصیلات:  کارشناسی مهندسی برق

رییس نگهداری و تعمیرات ناوگان متروی تهران

فهرست سوابق بشرح زير می‌باشد:

رديف
عنوان
واحد سازمانی
تاريخ

1

عضو هیات رئیسه گروه برق

سازمان نظام مهندسی استان تهران

1389 لغایت 1402

2

رییس تعمییرات ناوگان و رییس نظارت بر تعمیرات ناوگان

شرکت بهره‌برداری مترو تهران

1389 تا کنون

3

عضو هیات مدیره

انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران-شاخه تهران

1394 تا کنون

4

کارشناس رسمی دادگستری

مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه

1389 تا کنون

5 مولف و مدرس کتب فنی مهندسی (مشاور ، طراح و ناظر در صنعت برق) جامعه مهندسین برق

1385 تا کنون