اکبر فخاری

عضو هیات مدیره

مدرک: مهندسی برق-قدرت ارشد مدیریت

مدیریت منطقه برق مولوی