اکبر فخاری

عضو هیات مدیره

تحصیلات:

مهندسی برق-قدرت 1372

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی 1397

مدیریت منطقه برق مولوی

فهرست سوابق خدمتی بشرح زير می‌باشد:

رديف
عنوان شغل
واحد سازمانی
تاريخ

1

مسئول فنی کارگاه تابلوسازی شرکت ساخت نیرو

1375 لغایت 1376

2

کارشناس بهینه سازی الگوی مصرف معاونت نظارت بر توزیع شرکت برق منطقه‌ای تهران

1376 لغایت 1379

3

کارشناس بررسی مصرف انرژی معاونت نظارت بر توزیع شرکت برق منطقه‌ای تهران

1379 لغایت 1381

4

کارشناس مسئول نظارت بر بهره برداری معاونت نظارت بر توزیع شرکت برق منطقه‌ای تهران

1381 لغایت 1383

5

رییس گروه کارشناسان طراحی و نظارت معاونت نظارت بر توزیع شرکت برق منطقه‌ای تهران

1383 لغایت 1386

6

رییس گروه کارشناسان طراحی و نظارت مدیریت توسعه مهندسی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

1383 لغایت 1391

7

مدیر دفتر طرح و برنامه جنوبغرب معاونت امور مناطق جنوب تهران

1391 لغایت 1394

8

مدیر دفتر طرح و برنامه شمالشرق معاونت امور مناطق جنوب تهران

1394 لغایت 1398

9

مدیر دفتر طرح و برنامه شمالغرب معاونت امور مناطق جنوب تهران

1398 لغایت 1400

10

مدیریت منطقه برق مولوی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

1400 تا کنون