علیرضا رضایی

عضو هیات مدیره

تحصیلات: کارشناسی برق-قدرت

معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

فهرست سوابق خدمتی بشرح زير می‌باشد:

رديف
عنوان شغل
واحد سازمانی
تاريخ

1

کارشناس بهره برداری         شرکت توزیع برق جنوب­شرق تهران

1377 تا 1379

2

کارشناس تجزیه و تحلیل بار  شرکت توزیع برق جنوب­شرق تهران

1379 تا 1381

3

کارشناس مسئول مطالعات شبکه         شرکت توزیع برق جنوب­شرق تهران

1381 تا 1384

4

مدیر دفتر برنامه ریزی و بودجه شمالشرق شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

1384 تا 1387

5

مدیر منطقه برق پاسداران     شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

1387 تا 1389

6

مدیر امور مهندسی و نظارت – معاونت اجرایی شمال­شرق شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

1389 تا 1390

7

مدیر منطقه برق نارمک        شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

1390 تا 1391

8

مدیر امورهماهنگی فوریت­های برق – معاونت بهره ­برداری و دیسپاچینگ     شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

1391 تا 1394

9

مجری راه اندازی مرکز کنترل و دیسپاچینگ فشار ضعیف       شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

1392

10

معاون هماهنگی و نظارت شمال­شرق   شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

1394 تا 1395

11

معاون امور مناطق برق جنوب­شرق    شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

1399 تا 1400

12

معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

1400 تاکنون