علیرضا رضایی

عضو هیات مدیره انجمن

مدرک: لیسانس برق-قدرت

معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ