مجتبی طاهریان‌فر

رییس هیات مدیره

تحصیلات:  دکتری مدیریت عالی کسب و کار

کارشناس ارشد برق قدرت

کارشناسی برق قدرت

فهرست سوابق بشرح زير می‌باشد:

رديف
عنوان
واحد سازمانی
تاريخ

1

کارشناس مکانیزاسیون اسناد اداری (میکروفیلم و رایانه) وزارت جهاد سازندگی

1374

2

کارشناس و طراح نصب تجهیزات نیروگاه‌های برق آبی کوچک وزارت جهاد سازندگی

1376

3

مدیر طراحی و نظارت شرکت‌های مهندسی مشاور حوزه انرژی برق منطقه‌ای تهران

1380

4

مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور آنتکو مشاور پروژه های صنعتی و شبکه تامین برق وزارت نیرو

1386

5

مدیرعامل شرکت مهندسی توسعه برق مجري پروژه هاي توزیع و انتقال نیروی برق وزارت نیرو

1399

6

مدیر دفتر برنامه انرژی برق دمــا همکاری‌های بین نهادی د.م. ایران

1401

7

معاون طرح های صنعتی و انرژی های تجدیدپذیر شرکت مهندسی برق مشانیر

1401

8

عضو شورای راهبردی رویداد ملی زنجیره‌های اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری

1402

9

عضو شورای سیاست گذاری انجمن صنفی

10

رییس محور پدافند کانون افتا

11

عضو شورای سیاست گذاری کنفرانس برق توزیع IAEEE