جواد علمائی

عضو هیات مدیره شاخه تهران

تحصیلات:

کارشناسی قدرت از دانشگاه تبریز سال 1367
کارشناسی ارشد قدرت از دانشگاه صنعتی امیرکبیر سال 1371
 دکترای قدرت از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سال 1386

ردیف

سوابق کاری

1. معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی
2. نایب رئیس آموزش مجازی دانشگاه آزاد اسلامی
3. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
4. رئیس گروه آموزشی فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی
5. مدیر مسئول نشریه علوم مهندسی برق
6. عضو علی البدل هیدت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران
7. عضو هیئت علمی رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
8. دانشیار پایه 32
9.   H-index معادل 21
10. عضو ارشد (IEEE Senior Member(IEEE 
11. علمی دفتر مهندسی توزیع شرکت توانیر
12. مشاور علمی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
13. کارشناسی قدرت از دانشگاه تبریز سال 1367