سعید مهذب‌ترابی

نایب رییس دوم و عضو هیات مدیره

تحصیلات:

کارشناسی برق-قدرت (شهید عباسپور)

 کارشناسی ارشد صنایع (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

مدیرعامل: شرکت قدس نیرو

فهرست سوابق بشرح زير می‌باشد:

سوابق كاری

رديف
عنوان
واحد سازمانی
تاريخ

1

مربی آموزش برق ستاد سازندگی برق خراسان

1360

2

مدير مناطق برق تربت جام و سبزوار  و مدير امور نواحی شمال برق خراسان

1366 لغایت 1375

3

رئيس هيات مديره ومدير عامل شركت توزيع برق استان همدان

1375 لغایت 1382

4

رئيس هيات مديره ومدير عامل شركت برق منطقه‌ای استان يزد

1382 لغایت 1386

5

رئيس هيات مديره ومدير عامل شركت توزيع برق تهران بزرگ

1386 لغایت 1389

6

رئيس هيات مديره ومدير عامل سازمان بهره وری ایران (سابا)

1389 لغایت 1391

7

مديرعامل شركت مهندسين مشاور نيرو

1392 لغایت 1394

8

مديرعامل شرکت مهندسی قدس نیرو

1394 تاکنون

9

عضو هیات مدیره شرکت‌های فنی وتولیدی وپیمانکاری و مشاوره‌ای

سوابق دانشگاهی

10

مدرس دروس فنی – مدیریتی واقتصادی دانشگاههای کشور 

1387 تاکنون

سوابق مطالعاتی و پژوهشی

11

ارايه ده‌ها  مقاله وسخنرانی كنفرانس‌های مختلف داخلی و  بين‌المللی

 

12

تالیف وترجمه سه کتاب مدیریتی وفنی

 

سوابق اجتماعی

13

مدير برگزيده ملی به لحاظ تدوين نظام‌های مديريتی در سازمان

1380

14

مدیر نمونه استانی همدان، يزد و تهران

76-77-78-79-81-83-84-87 و 88

15

رئيس هيات تنيس رو ميز استان همدان

1376 لغایت 1378

16

نائب رئيس هيات فوتبال استان همدان

1378 لغایت 1380

17

عضو هيات رئيسه هيات دوميدانی استان همدان

 

18

رئيس هيات شطرنج استان يزد

1383 لغایت 1385

19

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان

 

20

عضو فعال سازمان بسيج مهندسين

1382 تا کنون

21

عضو انجمن مهندسين برق و الكترونیک ايران

1375 تا کنون

22

رئيس انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی ایران

1392 تا کنون

23

نایب رییس انجمن شرکتهای خدمات انرژی

1392 تا کنون

24

عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق

1393 تا کنون

25

نایب رئیس هيات مديره انجمن مهندسين برق و الكترونيک ايران-شاخه تهران

1388 تا کنون

26

نایب رییس انجمن کارفرمایی شرکتهای توزیع

1388 لغایت 1390

27

عضو کمیته ملی انرژی کشور

1391

28

عضو شورای پایایی صنعت برق

 

29

عضو كارگروه‌های مختلف ملی ، استانی و وزارت نيرو