سعید مهذب‌ترابی

نایب رییس اول و عضو هیات مدیره

تحصیلات: کارشناسی برق-قدرت و کارشناسی ارشد صنایع
مدیرعامل: شرکت قدس نیرو