مهیار قلی زاده

نامزد هیات مدیره شاخه تهران

تحصیلات:

دکتری تخصصی مهندسی برق قدرت، 1392-1396 (دانشگاه صنعتی شریف)

کارشناسی ارشد سیستم های قدرت و فشار قوی الکتریکی، 1390-1392(دانشگاه فنی تهران)

کارشناسی مهندسی برق1386-1390، (دانشگاه تبریز)

ردیف

سوابق اجرایی

سال فعالیت

1

دانشگاه تهران، موسسه تحقیقات فشار قوی الکتریکی

مشارکت در انجام آزمون های نوعی تجهیزات فشار قوی

1392-1390
2 شرکت توانیر، معاونت هماهنگی توزیع 1392 تاکنون
3 عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران  
4 شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری 1401 تاکنون