احمد فریدون درفشان

دبیر و عضو هیات مدیره

تحصیلات:فوق لیسانس برق قدرت

مدیر ارشد شرکت مهندسی قدس نیرو