ناصر اسکندری

عضو هیات مدیره

تحصیلات: دکتری برق-قدرت
معاون راهبردی تولید شرکت تولید برق حرارتی