ناصر اسکندری

عضو اسبق هیات مدیره(دوره چهاردهم و پانزدهم)

تحصیلات: دکتری برق-قدرت
معاون راهبردی تولید شرکت تولید برق حرارتی