سید محمد تقی بطحائی

عضو هیئت مدیره انجمن

تحصیلات: دکتری برق – قدرت

استاد و عضو هیئت علمی دانشکده برق – دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

فهرست سوابق خدمتی بشرح زير می‌باشد:

رديف
عنوان شغل
واحد سازمانی
تاريخ

1

مديرگروه قدرت دانشكده تكنيكوم تهران 1357 لغایت 1359
2 معاونت عمرانی استانداری تهران و سيستان بلوچستان 1359 لغایت 1360
3 معاون دانشگاه تربيت مدرس 1360 لغایت 1361
4 معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی 1361
5 رئيس دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی 1361 لغایت 1365
6 رئيس دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی 1386 لغایت 1389
7 هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی 38 سال
8 عضو كميته خبرگان شورای عالی انقالب فرهنگی 1365 لغایت 1367
9 همکاری انجمن مهندسي برق و الكترونيک IAEEE 3 دوره
10 رياست كميته ملی برق و الكترونيك ايران INEC 1370 لغایت 1380
11 مديرگروه مكاترونيک دانشکده مکاترونیک خواجه نصیرالدین طوسی 2 سال
12 عضو هیئت مميزه مركزی وزارت علوم 4 سال
13 عضو شورای مميزی توسعه علوم مهندسی معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری 3 سال
14 استاد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشكده مهندسی برق  
15 مسئول آزمايشگاه سيستم‌های قدرت دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی

30 سال