سید محمد تقی بطحائی

نایب رییس دوم و عضو هیات مدیره انجمن

تحصیلات: دکتری برق – قدرت

استاد و عضو هیات علمی دانشکده برق – دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی