مطالب توسط IAEEE

بهره‌برداری از سیستم قدرت

مجموعه فعالیت‌ها و روش‌ها برای بهره‌مندی، استفاده، نگهداری، مدیریت و بهینه‌سازی سیستم‌های تولید، انتقال، و توزیع انرژی برق مورد استفاده قرار می‌گیرد.