«بازدید هیات مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران- شاخه تهران از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ»

گزارش تصویری بازدید هیات مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران- شاخه تهران در مورخ 30 بهمن 1402 از “رصد خانه شبکه برق و انرژی” و “مرکز راهبری و پایش هوشمند شبکه برق مشترکین شهر تهران” شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ.